แบบฟอร์มการทำธุรกรรมของลูกค้า (Transaction Purpose Form)

4.ที่อยู่ / Address*
4.1 ที่อยู่ปัจจุบัน / Current Address in Thailand

5.อาชีพ และ สถานที่ทำงาน / Occupation and work place


7.วัตถุประสงค์ / Purpose*
ซื้อสินค้า / Buy from us

ขายสินค้า / Sell to us

หมายเหตุ/ Note: บริษัทฯปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 20
Remark : Company comply with The Anti-money Laundering Act, B.E. 2542 Section 20